Obchodní podmínky | Jóga Krymská

Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydány dle ustanovení § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) Ing. Karin Pešlovou, identifikační číslo: 70370338, se sídlem Krymská 18, 10100 Praha 10 (dále jen „poskytovatel služeb“).

2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti poskytovatele služeb a fyzické osoby, která uzavírá smlouvu o poskytování služeb dle ust. § 1746 odst. 2 občanského zákoníku (dále jen „Smlouva“) mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „zákazník“) během poskytování služeb (dále jen „poskytování služeb“).

3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

II. Informace o službách a cenách

1. Informace o službách, včetně uvedení cen jednotlivých služeb a jejich hlavních vlastností a specifikací jsou uvedeny u jednotlivých položek v katalogu na webových stránkách (dále jen „webové stránky“). Ceny služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů. Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány na webových stránkách. Toto ustanovení nevylučuje sjednání Smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

2. Veškerá nabídka služeb umístěná na webových stránkách je informativního charakteru a poskytovatel služeb není povinen uzavřít Smlouvu ohledně těchto služeb.

3. Případné slevy s kupní ceny služeb nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se poskytovatel služeb se zákazníkem jinak.

III. Objednávka a uzavření Smlouvy

1. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí zákazník sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

2. Zákazník provádí objednávku služeb těmito způsoby:
•  prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci na webových stránkách+
•  osobně ve studiu poskytovatele služeb, přičemž na takový způsob uzavření smlouvy se tyto všeobecné obchodní podmínky rovněž vztahují.

3. Při přihlášení na lekce si zákazník vybere lekce, počet lekcí a způsob platby. Způsob úhrady je prostřednictvím kreditu (na webových stránkách), online (u třetí strany), nebo v hotovosti.

4. Zákazník, který provede úhradu on-line nebo z kreditu, má v případě naplnění kapacity přednost před klientem platícím hotově. Poskytovatel služeb se zavazuje o případném zrušení rezervace informovat e-mailem.

5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle poskytovatel služeb zákazníkovi potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou zákazník při objednání zadal. Toto potvrzení se nepovažuje se za uzavření Smlouvy. Smlouva je uzavřena potvrzením poskytovatele služeb a zaplacením služby zákazníkem, tedy po splnění obou uvedených podmínek.

6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže poskytovatel služeb splnit, zašle zákazníkovi na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh Smlouvy.

7. Všechny objednávky přijaté poskytovatelem služeb jsou závazné do jejího zrušení. Kupující může zrušit objednávku prostřednictvím webových stránek nejpozději 12 hodnin před začátkem dané lekce či jiné akce.

8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně poskytovatele služeb při uvedení ceny služeb nebo času konání služeb na webových stránkách, nebo v průběhu objednávání, není poskytovatel služeb povinen poskytnout služby za tuto zcela zjevně chybnou cenu či v tento zcela zjevně chybný termín ani v případě, že zákazníkovi bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Poskytovatel služeb informuje zákazníka o chybě bez zbytečného odkladu a zašle zákazníkovi na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku.

IV. Zákaznický účet

1. Na základě registrace kupujícího provedené na webových stránkách může zákazník přistupovat do svého zákaznického účtu (dále jen „zákaznický účet“). Ze svého zákaznického účtu může zákazník provádět objednávání služeb.

2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží a služeb je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené zákazníkem v zákaznickém účtu a při objednávání zboží a služeb jsou poskytovatelem služeb považovány za správné.

3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Poskytovatel služeb nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

4. Zákazník není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

5. Poskytovatel služeb může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když zákazník svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy zákazník poruší své povinnosti ze Smlouvy a/nebo těchto obchodních podmínek.

6. Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele služeb, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

7. S osobními údaji vloženými do zákaznického účtu nakládá Poskytovatel služeb v souladu s prohlášením o ochraně osobních údajů, jehož text je k dispozici na webových stránkách.

V. Platební podmínky a dodání zboží

1. Cenu služeb dle Smlouvy může zákazník uhradit následujícími způsoby:
•  bezhotovostně prostřednictvím kreditu (na webových stránkách),
•  bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány (online),
•  v hotovosti v provozovně.

2. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje zákazník podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.

3. V případě bezhotovostní platby je závazek zákazníka uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet poskytovatele služeb.

4. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit zákazníkovi účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

VI. Odstoupení od smlouvy

1. Zákazník, který uzavřel Smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.

2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů ode dne uzavření smlouvy.

3. Zákazník nemůže odstoupit z důvodů uvedených v ustanovení § 1832 občanského zákoníku, zejména nemůže odstoupit od Smlouvy:
•  poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
•  v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí zákazník odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

5. Pro odstoupení od Smlouvy může zákazník využít stejný způsob, jakým se přihlásil na  webových stránkách. Poskytovatel služeb potvrdí zákazníkovi bezodkladně přijetí odstoupení.
 
6. Odstoupí-li zákazník od Smlouvy, vrátí mu poskytovatel bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny zaplacené peněžní prostředky dle Smlouvy stejným způsobem, jakým zákazník prostředky vynaložil. Poskytovatel služeb vrátí zákazníkovi přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím zákazník souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

7. Kupující tímto žádá, aby prodávající začal s plněním své povinnosti ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

VII. Ochrana osobních údajů

1. Poskytovatel služeb zpracovává osobní údaje za účelem uzavření a naplňování práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy se zákazníkem. Zpracovávaným osobním údajům je poskytován nejvyšší standard ochrany v souladu s právními předpisy na úseku ochrany osobních údajů a prohlášením o ochraně osobních údajů pro zákazníky uvedenými na webových stránkách poskytovatele služeb.

2. Poskytovatel služeb se zavazuje dodržovat mlčenlivost o osobních údajích zákazníka a poskytovat jim dostatečnou ochranu tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

3. Poskytovatel služeb zpracovává osobní údaje v přesně takové podobě, v jaké je získá od zákazníka, v souladu se stanoveným účelem pro jaký jsou zpracovány a v rozsahu nezbytném pro naplnění takového účelu, a uchovává je pouze po dobu nezbytnou k účelu jejich zpracování.

4. Zákazník je oprávněn, vedle jeho práv vyplývajících z právních předpisů (je-li subjektem zpracování osobních údajů), požádat poskytovatele služeb o poskytnutí informace o rozsahu zpracování osobních údajů ve vztahu k plnění Smlouvy.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ujednání mezi poskytovatelem služeb a zákazníkem se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. Poskytovatel služeb není ve vztahu k zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3. Všechna práva k webovým stránkám poskytovatele služeb, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží poskytovateli služeb. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu poskytovatele služeb.

4. Poskytovatel služeb nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webových stránek nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Zákazník nesmí při využívání webových stránek používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové stránky a užívat webové stránky nebo její části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jejich určením či účelem.

5. Zákazník tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

6. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem služeb v elektronické podobě a není přístupná.

7. Znění obchodních podmínek může poskytovatel služeb měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

8. Zákazník se zavazuje, že při návštěvě lekcí, popř. přednášek či školení, bude respektovat pravidla obsažená v provozním řádu Jóga studia Krymská a současně prohlašuje, že se s tímto provozním řádem seznámil.  

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 20. 6. 2018

Provozovatel Jóga studio Krymská a www.jogakrymska.cz: Ing. Karin Pešlová, Krymská 4, 10100 Praha 10 IČ: 70370338. Studio je provozováno na adrese: Krymská 18, 10100 Praha 10